moycorner

UN SITE POUR DESSILLER LES YEUX

Lèt tou louvri pou Berthony Dupont ak Kim Ives, Direktè ak Administratè jounal Haïti Liberté


Mesye,

Depi yon bon bout tan mwen t ap karese lide pou voye lèt sa-a bannou, men m te prefere kenbe silans pito paske m pa t vle mete dlo nan moulen fòs anti chanjman yo. Sepandan, dapre enfòmasyon mwen genyen nan bon ti mamit, nou deside sal pèsonalite-m sou FACEBOOK atravè kèk endividi ki, gen nan yo, pa menm konnen-m ni an pent ni an penti ; moun sa yo ki kache dèyè alyas nan òganizasyon bidon ki fòme nan jounal la menm pou swadizan sipòte jounal la  e n ap mennen kanpay bòykotay blòg moycorner m ap dirije. Ak pwòch mwen pale de sa, yo ankouraje-m enstamman pou m fè limyè sou kesyon sa-a san pèdi tan pou moun sa yo ki pa konnen sakrifis mwen konsanti nan travay nan de (2) jounal sa yo ki se Haïti Progrès nan yon premye tan e Haïti Liberté pandan prèske twa zan. Et puis, il y va aussi de ma personnalité.

Vérité oblige, fòk mwen fè yon ti rapèl pou moun n ap sèvi ak yo kont mwen an de pasay mwen nan Haïti Progrès rive nan jounal n ap dirije depi 2007 la, kidonk Haïti Liberté.

En 1986, kolaborasyon-m te koumanse ak Haïti Progrès, kote m te koumanse pibliye powèm. Yon lane apre, Jeanie Loubet, ki te redaktris an chèf jounal la, te rele-m nan telefòn pou solisite konkou-m  pou pran an chaj seksyon kreyòl jounal la. Ce que j’avais fait de gaieté de cœur pendant trois ans jiskaske m te kite Nouyòk pou Florid. Pa menm yon santim mwen pa t touche pou sa e pa yon jou mwen te janm reklame yon santim kwiv nonplis malgre tout gwo pwoblèm ekonomik mwen te genyen lè sa-a. Kim Ives, if I’m lying, go ahead, just shut me up ! Wi, si se manti m ap fè, annouwè, demanti-m ! Dayè se oumenm ki te toujou okipe zafè finans jounal la ; se ou ki te toujou ap koupe rache. Epitou se oumenm osnon manman-w ki te konn mennen-m lakay mwen chak madi swa byen ta lè m te konn fin travay nan jounal la e lòt jou yo se nan pòch mwen lajan pou pran transpòtasyon te konn soti.

Antouka, nan koumansman lane1991, ou te ankouraje-m tounen Nouyòk pou m te vin ranplase defen Georges Honorat nan plas manadjè sikilasyon jounal la ki, limenm, te tounen ann Ayiti pou yon lòt pòs. E mwenmenm ki te fèk fonde yon fwaye, te tounen efektivman Nouyòk pou pran pòs la pou $230 pa semèn sèlman.

Nan pòs sa-a, mwen te rete ladan-l pandan de (2) zan, lè m te koumanse gen pwoblèm pou touche ti monnen an. Yon lòt fwa ankò, mwen mete-w an defi, Kim Ives, pou di se te pou malvèsasyon, pou detounman lajan jounal la mwen te kite. Dayè, lè m te koumanse ap pale de demisyon-m nan jounal la kòm manadjè sikilasyon, ou pa t dakò jiskaske ou te menm ofwi-m ogmantasyon salè – ou te mande-m konbyen m te vle touche – e mwen te reponn ou : si $230 m paka touche, kouman ou pral fè peye-m plis ke sa ? E fwa sa-a m pa t ka travay gratis nèt ankò paske n ap viv nan yon sistèm kapitalis chen anraje, gen bil pou m peye ak fanmi pou m okipe.

Lè sikonstans familyal yo te fòse-m tounen an Florid ankò (sikonstans mwen gade-m pou pa bay detay sou yo, men oumenm ak kòkòday ou Dupont konnen dayè, piske nou te alèz yonn ak lòt), se mwenmenm ki te vin korespondan jounal la pou Florid, e m te fè 8 tan nan pozisyon an san touche yon dola byenke ou te konnen pwoblèm mwen t ap konfwonte. Again, shut me up if I’m lying – yon lòt fwa, menm jan m te fè nan dènye rankont mwenmenm avè-w, Kim Ives, te genyen lakay mwen kèk mwa pase, m ap mande-w pou demanti-m si w kapab. Menm materyèl travay mwen te bezwen, se nan pòch mwen  lajan pou achte yo te konn soti, alòske lè sa-a se dlo m t ap bat pouf è bè pou okipe madanm ak 2 pitit mwen. Alòske lè sa-a, dapre Berthony Dupont di-m, ou te konn ap flannen, moute desann chak jou nan avyon prive ak konkibin ou. Ondire se mwenmenm ki fèt pou travay gratis ti cheri. Wi, travay pour le drapeau, pour la patrie pandan zòt menm ap travay pour la gloire, pour leurs poches. Se pa vre mesye ? Se domaj, anpil demagòg ki reklame yo de lagoch pwogresis pa fè pi byen ke ladwat reyaksyonè, e anpil fwa yo fè pimal ! Se sa k fè depi Djab te kaporal peyi a twouve-l nan salopritid sa a e li poko prèt pou soti ladan-l ak mantalite mechan, egoyis e ipokrit sa a nou kiltive a.

Nan lane 2007, Apre Mouche Ben Dupuis te fin mete zòt deyò nan jounal la akòz konplo ki t ap marinen kont li pou pran jounal la nan men-l, dapre sa oumenm Berthony Dupont te di-m, mwen te resevwa apèl ou, oumenm Berthony, pou mande-m kolabore ak nou nan nouvo jounal nou ta pral fonde ki se Haïti Liberté. Lè sa-a, se pa de devèse ou te devèse ban mwen. Ke l te rele Maude, defen Honorat, zanmi-w Harry, Ben, Guy Roumer, Kim, tout moun sa yo te pase pou salababitch nan bouch Toto ; oumenm sèl ki te pwòp e ki toujou pi pwòp pase tout moun ; oumenm ki pi revolisyonè pwogresis pase tout moun sa yo. Wè papa ! Si ou pèsiste nan sal non-m, mwen pa p manke mete anpil kakachat deyò, kidonk, tousa w te konn di-m yo sou tout moun sa yo pa menm filyè ou pase-a, kidonk FACEBOOK. Ou pote lamayòl nan ipokrizi !Ou fò nan divize pou reye ! Ou pa gen parèy nan bay kout kouto nan do, nan do menm moun ki fè-w wa!

Lè m te deside tounen Nouyòk nan lane 2008, lè m te mande-w kouman sa ap ye pou sa ki regade salè-m, ou te reponn mwen e m ap site: « Nou pa Haïti Progrès. » Eske se pa vre ? Konmsi ou pa t nan Haïti Progrè ! Konmsi ou pa t direktè Haïti Progrès ! Konmsi se pa Kim ki soufri maladi « faiseur de rois » ki te kontwole kesyon finans jounal Haïti Progrès ! Pou kisa lè sa m pa t panse ak retorik sa ou te lanse a, m pa gen repons. E se domaj pou mwen !

Antouka, lè m te rive Nouyòk kote m te koumanse travay touswit nan jounal la, se te men je-m, men je-w. Sa vle di yon lòt fwa ankò, nou pa t ban-m 5 kòb e m pa t mande 5 kòb penich tou. Men chans pou mwen, m te gen yon lòt travay a plen tan ki te peye-m rezonabman. E kòm toujou, nou te jwe sou bòn volonte patriyotik mwen ak dezenteresman-m pou sa ki regade lajan pou nou te itilize-m. Mwen te fè pliske 8 mwa konsa ap bay tan-m nan jounal Haïti Liberté, jounal w ap dirije a. kantite nwit mwen te konn pèdi nan ede pou fè jounal la soti chak semenn ! Lè yonn nan nou pa la, se tout madi lajounen ak aswè m te konn pase nan biwo jounal la pou ede nan preparasyon nouvo nimewo ki pral soti  a. Tout pwòch mwen te panse m t ap touche kòmsadwa tèlman m te bay tout mwenmenm a jounal la. Poutan se lè m te vin pèdi travay mwen kèk semenn apre, finalman oumenm Berthony te rele-m pou mande-m yon reyinyon  kote lè sa-a Kim te pèmèt li ofwi-m 50 dola pa semenn ak yon 30% vityèl sou chak reklam mwen ta jwenn. Men sa te chanje menm kote a e nou te dakò pou ban mwen 200 dola san zafè komisyon pa t ladan. Yon 200 dola m pa t jwenn plis ke 3 fwa. Se sa k fè m t oblje al chache yon lòt travay byen vit. Poutan, m te kontinye pote kontribisyon-m nan jounal la nòmalman, san grate tèt pandan nou te vin ban-m plis travay pou fè, tankou mete sou entènèt plizyè atik jounal la, sa ki te konn konsome nenpòt 3 a 4 trèdtan-m anplis. E oumenm ankò Berthony te di-m webmaster a te mande anpil lajan pou mete paj milye jounal la sou entènèt — paske l tèlman difisil e konsome tan — nou pa t ka peye-l. Tandiske mwenmenm, m te fè-l gratis. E fò m di tou anpasan, mwen te manke pèdi travay sa m te vin jwen lan paske m pa t vle asepte orè ki ta fè-m obligasyon pou m travay jou madi ki se jou final pou preparasyon jounal la. Donk, se mwenmenm sa jounen jodi a n ap chache sal repitasyon-m pou 400 dola m te pran nan men nou pou m te peye kay mwen! Tankou yo di nan lang panyòl : ¡enhorabuenas ! ki vle di : konpliman ! Se bon pou mwen ! (yon milyon fwa). 

( Fòk mwen di 50 dola sa-a, se sa nou ofwi prèske tout moun k ap travay nan jounal la, esepte ti zanmi nou, konkibin nou. E gen kolaboratè nou ki di-m plizyè fwa kouman li pase plizyè mwa san l pa wè limyè yon penich 50 dola sa-a. Nou konnen fen e byen de kilès m ap pale. Gen lòt ki rete byen lwen e ki t ap travay ak nou, nou pa janm ofwi 5 santim menm yon sèl fwa, lè yo bouke kite nou abize yo, yo blije kite sa. Pa gen sinik tankou nou. Pa gen engra tankou nou. Pa gen sansi tankou nou. Ki diferans ki gen antre nou e sansi SONAPI yo, mesye ? Ki diferans ki genyen ant noumenm ak gwo kapitalis yo ? Nou pa kwè nou pi mal ? Omwen yomenm, yo pran nan men travayè sa Marx rele « la plus-value » a e yo ba yo kanmenm yon ti kichòy ; men noumenm, nou pran tout. (Petèt sa on tijan chanje depi m te koumanse pale ak kèk konpatriyòt sou kesyon an). Gen yon konpatriyòt ki te pale ak mwen kèk mwa de sa ki di-m apre 7 mwa kolaborasyon-l nan jounal la, lè finalman li mande touche, li soti ak yon gwo chèk 50 dola, lèfini ou ba-l lennmi e mete sou sa oumenm Berthony lage patizan-w nan wèl li pou manke-l dega. Wè papa ! Bravo engelis-maksis-lelinis-gevaris-kastris-chavis-desalinyen-peraltyen ! Bravo !

Kanta oumenm , Berthony, pa gen ase kalifikatif nan tout leksik reyini sou latè modi pou dekri pèsonaj ou ye a. Vous n’êtes pas du tout prudent voire intelligent. M pa ka kwè se oumenm jounen jodi a ki kache dèyè mask ak alyas, sèvi ak endividi san fwa ni lwa — sètènman plizyè nan yo inyore kantite sakrifis mwen te konsanti depi jou nesans  HAITI LIBERTE, pou ede-l rive kote li ye jounen jodi a – pou sal repitasyon-m nan Nouyòk ak sou fesbouk. Yon lòt fwa, se bon pou mwen (yon milyon fwa). Fòk mwen asepte menmsi w pa briyan nan tout lòt bagay, men kanta sinik, esplwatè, parazit, ipokrit, e latriye, ou pote lamayòl. E ou tèlman pote lamayòl, m ap konfese pou ou.

Se vre, mwen s on malonèt. Paske si m pa t malonèt, mwen te dwe rete kite nou kontinye esplwate-m pou vitam aeternam apre oumenm ankò te fin di-m konpayèl ou Kim gen chèk li ($3000 chak mwa) nan men moun  nou konnen an k ap finanse jounal la (ou pa t janm di-m konbyen ou touche tou oumenm ). E konbyen milye grinbak oumenm ak li separe antre nou nan gwo mago nou jwenn nan men gouvènman etranje sou kouvèti fonnrezin ki òganize plizyè fwa nan anbasad peyi sa yo pou jounal la, kidonk pou nou de a ? Se bon pou mwen !

SI BOUZEN TE TANPE, ANPIL MOUN T AP VIV NAN KACHE

Se vre, mwen se yon vòlè. Paske si m pa t vòlè, lè m te bezwen lajan pou te peye kay mwen, m te dwe mande omwen 104 (semenn) X $200, men pa $400 (sèlman mande konpayèl ou rezoud ti ekwasyon sa a pou ou, epi apre w ap wè kilès ki volè, esplwatè, piyajè : (104 X 200) – (400). E menmsi se 50 dola nou te peye-m, (kòm se sa Kim te wè m merite) si-w ta miltipliye-l pa 104 semenn epi retire 400 dola ladan-l, ou ta wè konbyen nou dwe-m noumenm. Se bon pou mwen !

 SI BOUZEN TE TANPE, ANPIL MOUN T AP VIV NAN KACHE

Se vre, mwen se yon vòlè. Paske si m pa t vòlè, lè w te fè plizyè semenn kouche sou kabann lopital, kote lè sa a anpil responsablite jounal la te vin tonbe sou do-m, mwen te dwe mande touche kòrèkteman. Poutan pa menm on santim Kim pa t ban mwen e ni m pa t mande on dola tou. Vòlè te debake sou nou, nan jounal la, yo te rantre nan biwo-m, rale zam sou mwen, pran telefòn mwen e yo te fè apèl pou plis pase 360 dola e mwen te blije peye tout lajan sa a nan pòch mwen. Se bon pou mwen !  

SI BOUZEN TE TANPE, ANPIL MOUN T AP VIV NAN KACHE

Se vre, mwen se yon ipokrit. Paske si m pa t ipokrit, mwen te dwe di kanmarad ou Kim, Fanfan, Elie, Rateau, Pierre-Louis, distribitè jounal la tousa ou di-m sou yo (m ap tann repons ou anvan m mete kakachat sa yo deyò). Se bon pou mwen !

SI BOUZEN TE TANPE, ANPIL MOUN T AP VIV NAN KACHE

Se vre, mwen se yon vakabon. Paske si m pa t vakabon, mwen pa t janm dwe sakrifye enterè-m ak pitit mwen nan travay san touche pandan plis pase dezan pou fè esplwatè-parazit-engra-ipokrit-kolowòch tankou-w plezi ; si m pa t vakabon, mwen pa t dwe ap travay di pandan zòt menm ap achte gwo kay ak bèl vwati sou do-m ak sou do Ayiti. Se bon pou mwen !

SI BOUZEN TE TANPE, ANPIL MOUN T AP VIV NAN KACHE

Se vre, mwen se nèg sòt. Paske si m pa t sòt, mwen pa t dwe konn pèdi tan-m ak somèy mwen nan ekri editoryal pou ou, akote lòt atik m konn fin ekri, pandan oumenm ou konn fè tout jounen ap grate-santi. Se bon pou mwen !

SI BOUZEN TE TANPE, ANPIL MOUN T AP VIV NAN KACHE

Se vre, mwen se yon estipid. Paske si m pa t estipid, mwen pa t dwe kite nou itilize-m pou fè-m ekri atik sou plizyè kolaboratè-w, men espesyalman ansyen kolaboratè-w Dahoud André, sou pretèks pwoblèm politik nou gen ak li, e ou pa t pè pou w vin di-m apre atik la fin soti se pwoblèm fanm Kim te gen ak konpatriyòt la ki vrè rezon atik la. Men vagabonday ou ak ipokrizi-w ! E sa se yon ti gout nan lanmè koze ou di-m sou sila a kifè-w wa. Se fout bon pou mwen ! Mwen mande konpatriyòt Dahoud padon.

Men si m pa bon konsa, pou kisa nan dènye rankont mwen te gen ak Kim lakay mwen kèk mwa pase, li t ap plede ensiste pou m tounen nan jounal la ? Se mwenmenm ki te di-l nan twounen-l mwen pa p kolabore ak ipokrit ankò. Anfèt, m rete kwè se te yon pyèj, men m pa t tonbe ladan-l e m pa t ap janm tonbe ladan-l.

SI BOUZEN TE TANPE, ANPIL MOUN T AP VIV NAN KACHE

Pou moun sa yo ki kite ou itilize yo pou jete vèni sou mwen e mennen kanpay kont blòg mwen an moycorner, m ap di yo : fèt atansyon ! menmjan oumenm ak Kim trete lòt kolaboratè, enkli mwenmenm, yo ka pase nan menm paswa a tou ! Epi m ap mande yomenm ak ou pou li La Besace de Jean de La Fontaine (menmsi m konnen ou pa renmen li, petèt yomenm a esplike-w sa fabilis la vle di nan tèks sa a).

M espere nou konprann demach mwen an, mesye. Se pa paske m vle rantre nan konfwontasyon ak nou, mais je ne puis m’étendre de tout mon long et vous laisser me marcher dessus (sou ti lestonmak tou chèch mwen an). Li fasil pou kache dèyè lòt moun osnon yon mask pou detwi ansyen kòkòday nou, moun ki te kwè nan nou, ki t ap goumen kòtakòt ak nou de fason dezenterese, men mwenmenm, m ap demaske nou e defann tèt mwen jiskobou menmsi m konnen nou ka etenn souf mwen. Kisa nou pa p fè-m ankò, si nou ka rive si lwen nan sal non-m sou rezo sosyal e bòykote travay patriyotik m ap fè? Menm konpatriyòt ki pèdi kat marenn li fè-m on konpliman paske yo apresye travay m ap fè a, chyen ki kite nou sèvi ak yo jwenn mwayen joure konpatriyòt sa yo de moun sòt osnon mesaj negatif al jwenn moun sa yo sou mwen. Vakabon sa ki di se Kanada l ap viv la, nan madigridji li ekri dapre sa yo lage nan tèt li, ta menm pretann  nan reyinyon m te gen lakay ak Kim, mwen trayi Ayisyen parèy mwen opwofi Blan. Quelle stupidité ! Quelle absurdité ! Si nèg sa a te konnen Morisseau Lazarre… Fòmasyon entelektyèl e politik mwen penmèt mwen depase zafè koulè pou ti krik ti krak. Mwen pa avèg tankou konpatriyòt sa a.

Janm m te konn jwenn konpliman nan men oumenm Berthony apre m te konn fin pèdi nwit ansanm avè-w depi nan madi apremidi pou leve mèkredi maten pou fè jounal la soti ! E se menm bagay pou Kim tou anvè mwenmenm. Honte à vous, messieurs ! Shame on you, guys ! Nou fè wont, mesye ! Se endividi tankou nou kifè anpil moun dekouraje nan lit ki ta dwa ap mennen pou chanje peyi a toutbon. Epi nou di nou vle chanje peyi ! Wè papa ! Pandan chak semenn n ap kritike politisyen k ap vann peyi, fè abi, detwi lavi sou tout fòm, esplwate klas travayè, eks. Ki ekzanp konkrè nou bay noumenm?

Pou fini, m ap di apa de brakay ki te fèt sou mwen nan jounal la kote m te ka pèdi lavi-m, 2 fwa m te pran maladi dyare ak fwomisman (nan lang angle yo rele sa food poisoning) nan achte manje nan restoran pandan m ap travay nan jounal la, paske chak madi sitou, se annik sot travay tou fatige epi pran transpòtasyon pou al bay konkou-m nan jounal la san pase lakay mwen apre 8 tè d tan m fin pase nan vann kouray mwen. Alòs se mwenmenm sa jounen jodi a nou chwazi pou fè mechanste sa a ! Konpliman, mesye pwogresis-revolisyonè desalinye peraltyen ! Bravo, mesye pwogresis-revolisyonè maksis-leninis-kastris-gevaris-tchavis ! Nou merite meday tou menmjan nou te fè demagoji nan simaye meday bay kèk konpatriyòt n ap esplwate (paske m te koumanse mete kèk kakachat deyò) ak politisyen k ap kite nou sèvi ak yo pou fè lajan. Wi, mesye, kontinye fè sa n ap fè a, sa vle di detwi moun nou fin sèvi ak yo, kache dèyè mask moun debyen pou pete lasosyete, denonse esplwatè ladwat nan diskou flanm pandan noumenm n ap rale trip lòt moun tankou chirijyen pou asire byennèt nou. Yon lòt fwa ankò: BRAVO!   

SI BOUZEN TE TANPE, ANPIL MOUN T AP VIV NAN KACHE

SI BOUZEN TE TANPE, ANPIL MOUN T AP VIV NAN KACHE

SI BOUZEN TE TANPE, ANPIL MOUN T AP VIV NAN KACHE

Resevwa salitasyon-m,

Morisseau Lazarre

Publicités

Navigation dans un article

Laisser un commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Google+

Vous commentez à l'aide de votre compte Google+. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s

%d blogueurs aiment cette page :